-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Tuesday, November 27, 2007

Bukit China (the Chinese Hill), Melaka...

Malam ini saya terasa ingin berkongsi sedikit gambar ketika memanjat Bukit Cina di Melaka.
Tonight, I feel like sharing some pictures from a climb up Bukit China (literally translated as the Chinese Hill) in mid-town Melaka.

Perjalanan ini dibuat pada 4 November lalu. Saya pun tak pasti jika saya pernah menaiki bukit ini walaupun semasa kecil dahulu, sebelum wujud lebuhraya Utara-Selatan PLUS, saya selalu melalui kawasan kaki bukit ini setiap kali dalam perjalanan dari Muar (kampung ibu saya) ke Kuala Lumpur dan sebaliknya.

This trip was made last 4th November. I myself am not sure if I ever climbed up this hill although when I was small, before the PLUS North-South highway existed, I always passed through its foothill everytime on the trip from Muar (my mother's hometown) to Kuala Lumpu and vice versa.


Apapun, saya ingin menghilangkan keraguan ini. Maka pada satu hari yang terang, selepas bermalam di Pulau Besar, Melaka, saya dan seorang kawan pergi ke Bukit Cina lalu menaikinya untuk melihat apa yang ada...

Whatever, I want to clear the doubts. So on one fine day, after spending a night in Pulau Besar, Melaka, me and a friend went to Bukit Cina and climbed up to see what's there...


Dalam perjalanan, kami ternampak binaan-binaan kenit ini...

Along the way, we saw this miniature thingies...


Lihat... Model kenit bangunan-bangunan binaan Belanda yang terdapat di bandar Melaka... Lupa pula namanya. Melihat ini, saya terus bergurau dengan kawan... "Di sini adalah tempat duduk orang-orang kenit!" kata saya... Tak sangka pula apabila balik ke Kuala Lumpur malam nanti, kami terjumpa gambar orang kenit yang diambil secara tidak sengaja semasa berada di Pulau Besar! Sila lihat Liliputian midget in Pulau Besar, Melaka!

Look... Miniature models of Dutch buildings available in Melaka city... Forgot the name. Looking at this, I immediately joked to the friend... "Here is a place where midgets stay!" I said. Who would have thought upon returning to Kuala Lumpur that night, we found a picture of a midget accidently snapped while at Pulau Besar! Have a look at Liliputian midget in Pulau Besar, Melaka!


Kami terus berjalan ke atas...

We went all the way up...


Di atas ada semacam dataran menghadap bandaraya Melaka. Ada sebuah petanda yang menyebut tentang sejarah bukit ini bermula abad ke 19 Masihi. Saya tidak ingat butiran tepatnya tetapi ia ada menyebut tentang bukit ini menjadi kepunyaan persatuan Cina tertentu. Sebab itu terdapat banyak kubur-kubur personaliti penting daripada persatuan ini.

On top was a kind of plateu overlooking the city of Melaka. There is a plaque saying something about the history of the hill starting in the 19th Century AD. I don't remember the exact details but it did mention something about the hill belonging to a certain Chinese association. That's why there's so many graves there belonging to major personalities from the association.

Pada saya pula ada sesuatu yang tak kena. Setahu saya bukit ini diberi nama Bukit Cina kerana dianugerahkan Sultan Mansur Shah (kalau tak salah saya memerintah Melaka sekitar tahun 1420-1430 Masihi) kepada para pengikut dari Cina yang mengiringi Puteri Hang Li Po. Puteri kepada Maharaja Cina ini dikatakan telah masuk Islam lalu berkahwin dengan Sultan Melaka lalu para pengikutnya turut masuk Islam.

For me, there's something not right here. As far as I know, the hill was named Bukit (hill of) Cina (China) because it was granted by Sultan (king) Mansur Shah (ruled Melaka around 1420-1430 AD if I'm not mistaken) to the followers from Cina who accompanied Princess Hang Li Po. The Princess of a Chinese emperor was said to have embraced Islam and married the Sultan of Melaka and so the followers too embraced Islam.

Ini adalah cerita yang diterima ramai sepertimana yang tercatit dalam kitab Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang dikarang Bendahara Tun Sri Lanang abad ke 17 Masihi. Saya pula ada sebab tersendiri untuk percaya bahawa Puteri Hang Li Po dan para pengikutnya memang penganut Islam! Ini kerana Cina zaman itu berada di bawah pemerintahan Dinasti Ming dan saya ada sebab untuk percaya para pemerintah serta bangsawan dinasti ini beragama Islam walaupun rakyatnya mungkin bukan.

This is the story accepted by many as written in the book Sulalatus Salatin or the Malay Annals authored by Bendahara (something like the Prime Minister) Tun Sri Lanang in the 17th Centurt AD. I on the other hand have a certain reason to believe that Princess Hang Li Po and her entourage were already Muslims! This is because Cina then was under the rule of the Ming Dynasty and I have reason to believe that the rulers and nobles of the dynasty were Muslims although the subjects might not be.

Apapun, sepatutnya mesti ada banyak kesan kuburan Islam di Bukit Cina tetapi nampaknya tidak kelihatan lagi. Apakah yang telah berlaku? Apakah ia termasuk dalam sejarah Melayu yang cuba dipadamkan pihak tertentu?

Whatever, there should be many remains of Muslim graves at Bukit Cina but it seems there's none to be seen. What happened? Is it among pieces of Malay history that wants to be erased by certain parties?


Nasib baik ada juga kesan Islam di Bukit Cina tetapi di kaki bukit. Nampak tak masjid di bahagian bawah gambar ini? Di sebelah terdapat beberapa kuburan lama Islam.

Thank God there's some remains of Islam at Bukit Cina but at the foothills. Can you see the mosque at the bottom of the picture? Next to it are some ancient Muslim graves.


Selain memliki banyak kuburan Cina, Bukit Cina menjadi tempat untuk ramai warga Cina bersenam dan membuat aktiviti rekreasi...

Beside having many Chinese graves, Bukit Cina is a place for many Chinese citizens to exercise and do recreational activities...


Tujuan sebenar saya menziarahi Bukit Cina adalah untuk mencari kubur seorang pahlawan Melayu yang dikatakan wujud di situ. Malangnya saya tidak menjumpainya... Siapakah pahlawan ini? Nanti saya akan sebut dalam satu cerita di blogspot CATATAN SI MERAH SILU ya. Sekian!

My actual reason for visiting Bukit Cina is to look for the tomb of a Malay warrior said to exist there. Too bad I couldn't find it... Who is this warrior? I will mention it in a story in the blogspot CATATAN SI MERAH SILU ya. That's all!