-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Thursday, May 01, 2008

Di dalam Masjid Abidin (Inside the Abidin Mosque), Kuala Terengganu...

Gambar ini diambil daripada artikel bertajuk Makam diraja Terengganu di Masjid Abidin (Terengganu royal mausoleum at the Abidin mosque) yang dibuat lebih 2 minggu lalu. Rasanya saya sudah banyak kali meletakkan gambar-gambar tentang Masjid Abidin dalam beberapa buah cerita di blogspot-blogspot saya... Tetapi saya tidak pernah lagi membuat satu artikel khusus tentang masjid utama Kuala Terengganu ini!
This picture is taken from the article titled Makam diraja Terengganu di Masjid Abidin (Terengganu royal mausoleum at the Abidin mosque) made more than 2 weeks ago. I believe I have many times put pictures of the Abidin mosque in some stories across my blogspots... But I have never made any one article specifically for this main mosque of Kuala Terengganu!


Kali ini biar kita lihat sepintas lalu apa yang terdapat di dalamnya... Misalnya corak seni yang terdapat pada tiang di dalam masjid ini!

This time let's have a quick look at what's inside it... For example this artistic pattern apparent at the pillars inside this mosque!


Corak ini terdapat pada setiap tiang di ruangan kanan masjid...

This pattern could be seen at each pillar at the right section of the mosque...


Ini adalah salah sebuah pintu masuk ke ruangan utama... Lihat ukiran kayunya yang penuh seni!

This is one of the main doors to enter the main section... Just look at the artistic carvings on the wood!


Tetapi tiang-tiang di dalam ruangan utama ini nampaknya tidak secantik di ruangan kanan...

But the pillars inside this main sections seemed not so beautiful as that in the right section...


Sampai masanya untuk keluar, dengan melalui ruangan kanan. Untuk pengetahuan, ini adalah posting saya yang ke 131 di blogspot ini, nombor yang sungguh bermakna... Nombor home sweet home bagi saya... Sekian! :]

So came the time to step out, that is from the right section. For information, this is the 131th posting in this blogspot, a very meaningful number for me... My home sweet home number... That's all! :]

Masjid Hiliran (the Hiliran mosque), Kuala Terengganu...

Kita bergerak tidak jauh daripada Cabang Tiga...
We move on not far from Cabang Tiga...

Terdapat masjid ini pula, Masjid Hiliran Kuala Terengganu...

There is this mosque, the Hiliran mosque of Kuala Terengganu...


Bentuk menaranya agak unik...

The shape of the tower is rather unique...


Lihat bentuk keseluruhan masjid lama ini...

Look at the overall shape of this old mosque...


Satu pandangan dalam...

A view inside...


Di hadapan masjid terdapat sebuah bangunan makam...

In front of the mosque there exist a tomb building...


Makam-makam di dalamnya, saya tidak tahu milik siapa. Sekian! :]

The tombs inside, I don't know belonging to whom. That's all! :]

Masjid Tokku Tuan Besar dan makam-makam di belakangnya (The mosque of Tokku Tuan Besar and the tombs behind it)

Di bahagian lain Cabang Tiga iaitu di tepian jalan besar, kelihatan masjid ini, Masjid Tokku Tuan Besar...

In another part of Cabang Tiga that is besides the main road, one could see this mosque, the mosque of Tokku Tuan Besar...


Di belakangnya, terletak makam Tokku Tuan Besar...

Behind lies the tomb of Tokku Tuan Besar...


Tokku Tuan Besar ialah satu gelaran yang diberi kepada beliau kerana pernah menjadi ketua ulamak Terengganu pada zamannya... Nama sebenarnya ialah Sayyid Muhammad bin Sayyid Zainal Abidin al-Idrus.

Tokku Tuan Besar is a title of respect given to him as he was once the head of religious scholars of his time in Terengganu.. His real name is Sayyid Muhammad bin (son of) Sayyid Zainal Abidin al-Idrus.


Di bahagian kaki makam Tokku Tuan Besar, terdapat makam ini pula...

At the foot section of Tokku Tuan Besar's tomb, lies this tomb...


Ia adalah makam anaknya Sayyid Mustapha yang juga dikenali sebagai Tengku Tuan Dalam...

It is the tomb of his son Sayyid Mustapha who was also known as Tengku Tuan Dalam...


Di sebelah kiri makam Sayyid Mustapha, terdapat makam isterinya Tengku Maimunah binti Sultan Ahmad...

On the left side of Sayyid Mustapha's tomb, lies the tomb of his wife Tengku Maimunah binti (daughter of) Sultan Ahmad...


Kemudian saya tertarik pada sepasang makam ini pula!

Then I was attracted at this pair of tombs!


Rupa-rupanya yang ini adalah makam Sayyid Abu Bakar, anak kepada Sayyid Mustapha...

As it turns out, this is the tomb of Sayyid Abu Bakar, son of Sayyid Mustapha...


Dan di sebelahnya terdapat pula makam isterinya Tengku Puteri Kalsum. Sekian! :]

And besides it lies the tomb of his wife Tengku Puteri Kalsum. That's all! :]

Makam lama di (the old tomb at) Cabang Tiga, Kuala Terengganu...

Sekarang kita ke Kuala Terengganu lagi... Sila!
Now we go to Kuala Terengganu again... Come!

Di Cabang Tiga, sekitar 3km di pinggir bandaraya Kuala Terengganu, terdapat bangunan makam ini...

In Cabang Tiga, some 3km at the fringes of the city of Kuala Terengganu, there lies this tomb building...


Ada sesuatu yang begitu seni tentang tempat ini... Lihat pintu masuknya!

There's something very artistic about this place... Just look at the door to the entrance!

Seterusnya lihat ukiran-ukiran pada kedua-kedua makam ini...
Next, just look at the carvings on this two tombs...


Menarik bukan?

Interesting isn't it?


Untuk pengetahuan, yang ini ialah makam seorang ulamak bernama Sayyid Mustapha Al-Idrus, dikatakan mangkat sekitar tahun 1794 Masihi... Ada yang kata tahun 1792...

For information, this one is the tomb of a religious scholar whose name is Sayyid Mustapha Al-Idrus, said to have passed away in the year 1794 AD... Some said in the year 1792...


Saya tidak pasti makam siapakah di sebelah ini tetapi berpandukan kedudukannya di kiri makam Sayyid Mustapha serta ukiran nesan yang melambangkan ia milik seorang perempuan, kemungkinan besar ini adalah makam isteri beliau...

I'm not sure to whom does the tomb next to it belongs to but based on its location on the left of the tomb of Sayyid Mustapha and the way the wood is carved signifying it as belonging to a woman, most probably this is the tomb of his wife...


Di dalam bangunan makam ini, terdapat banyak lagi makam... Rasanya milik ahli keluarga Sayyid Mustapha. Sekian! :]

In this tomb building, there's plenty more tombs... I believed that of Sayyid Mustapha's family members. That's all! :]