-----------------------

Tiga buku pertama yang ditulis dan diterbitkan saya.

The first three books written and published by me.

"Berpetualang ke Aceh: Mencari Diri dan Erti".

ISBN 983-42031-0-1, Jun 2006

"Berpetualang ke Aceh: Membela Syiar yang Asal"

ISBN 983-42031-1-x, Mei 2007

"Berpetualang ke Aceh: Sirih Pulang ke Gagang?"

ISBN 978-983-42031-2-2, November 2007

Buku keempat bertajuk "Rumah Azan". Diterbitkan April 2009 oleh syarikat Karnadya dengan pertolongan Dewan Bahasa dan Pustaka, buku ini memaparkan gambar-gambar cantik berserta cerita di sebalik masjid-masjid terpilih yang boleh dikaitkan dengan sejarah Melayu Islam dan pembentukan negara Malaysia.

The fourth book titled "Rumah Azan". Published in April 2009 by the company Karnadya with the help of Dewan Bahasa dan Pustaka, this book features beautiful pictures along with stories behind selected mosques which could be related to the history of Islam and the Malays and the formation of the nation of Malaysia.

Buku kelima saya "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" diterbitkan awal 2010. Ia merupakan terjemahan buku "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" karangan Hj Muzaffar Mohamad dan Tun Suzana Othman ke dalam bahasa Inggeris untuk pasaran antarabangsa.

My fifth book "Ahlul Bait (Family) of Rasulullah SAW and Malay Sultanates" was published early 2010. It is a translation of the Malay-language book "Ahlul Bait (Keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu" authored by Hj Muzaffar Mohamad and Tun Suzana Othman turned into English for the international market.

Seperti buku ke-empat saya "Rumah Azan", buku ke-enam "Kereta Api Menuju Destinasi" juga adalah buku mewah yang diterbitkan oleh syarikat Karnadya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Keluar Januari 2011 ia memaparkan gambar dan cerita tentang pengembaraan menaiki keretapi ke seluruh Semenanjung Malaysia berserta tempat-tempat menarik yang boleh dicapai dengan cara ini.

Like my fourth book "Rumah Azan", the sixth book "Kereta Api Menuju Destinasi" is also a coffee-table book which is published by the company Karnadya with the cooperation of Dewan Bahasa dan Pustaka (the main Malay literary body in Malaysia). Coming out January 2011 it features pictures and stories on the adventure travelling by train to all of Peninsular Malaysia along with the interesting places which could be reached this way.

Buku ketujuh saya "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" pula ada sebuah coffee-table book atau buku mewah yang ditulis, disunting, direkaletak dan gambar-gambarnya diambil sendiri oleh saya. Keluar dari kilang Oktober 2011, buku yang menggabungkan sejarah keluarga dengan sejarah tempat-tempat seperti Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar malah ada sejarah Pulau Jawa dan Inggeris sekali ini telah diulas dengan saya ditemu ramah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Lihat artikel Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Sedikit isi terpilih ada dipaparkan dalam Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

My seventh book "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" in turn is a coffee-table book which is written, editted, designed and has pictures taken by me. Coming out of the factory October 2011, this book which combines family history with history of places such as Singapura, Johor, Batu Pahat, Muar and in fact the history of the island of Java and England has been reviewed with me interviewed live in the program Selamat Pagi Malaysia at RTM1. Look at the article Siaran langsung ulasan buku "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah" dan temu ramah di Selamat Pagi Malaysia. Some selected contents have been featured in Sneak peek "Jejak keluarga Yakin : Satu sketsa sejarah".

----------------------------

Untuk maklumat lanjut sila masuk http://www.merahsilu.blogspot.com/

For more information, please enter http://www.merahsilu.blogspot.com/

----------------------------

Terbaru : Siri novel "Berpetualang ke Aceh" kini boleh didapati dalam bentuk e-book. Masuk http://www.e-sentral.com/, klik kategori novel am dan pergi ke mukasurat 4. Anda juga boleh taip perkataan "Aceh" pada kotak carian. Atau terus klik Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

Latest : The "Berpetualang ke Aceh" series of novels could now be obtained in e-book form. Enter http://www.e-sentral.com/, click general novel and go to page 4. You can also type the word "Aceh" at the search box. Or click straight Book 1, Book 2 and Book 3.

Tuesday, November 13, 2007

Makam (tomb of) Baginda Ali

Hari ini, saya teringin hendak bercerita sedikit tentang seorang raja bernama Sultan Ali atau lebih dikenali sebagai Baginda Ali. Ini dia...
Today, I feel like talking a bit about a king named Sultan Ali or more well-known as Baginda (his majesty) Ali. This is it...

Di Umbai, Melaka, di tepi jalan lama Muar ke Melaka lebih kurang 15km ke bandaraya Melaka, terdapat sebuah masjid berwarna kuning dengan bangunan besar makam berwarna sama agak terserlah di hadapannya...

In Umbai, Melaka, beside the old Muar to Melaka road some 15km from the city of Melaka lies a yellow-coloured mosque with a big tomb building of the same colour standing out right in front...


Lihat... Bangunan makamnya begitu terserlah...

Look... The tomb building does stand out...


Di sebelahnya terdapat papantanda dengan sedikit maklumat mengenai orang yang diabadikan di makam itu iaitu Sultan Ali...

Next to it is a plaque with some information on the person buried in the tomb which is Sultan Ali...


Untuk pengetahuan, Sultan Ali adalah sultan terakhir Empayar Johor-Riau-Lingga yang berasal daripada keturunan Bendahara Melaka yang kemudian menjadi Bendahara Johor. Empayar ini mula dipecahkan oleh penjajah Barat melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.

For information, Sultan Ali is the last sultan (or king) of the Johor-Riau-Lingga empire from the descendants of Bendahara (something like the Prime Minister of) Melaka which became the Bendahara Johor. The empire begin to be shattered by Western colonialists through the English-Dutch Treaty of 1824.

Adapun, empayar ini dahulu merupakan kesinambungan Empayar Melaka selepas pusat kerajaan di Kota Melaka ditawan Portugis 1511. Sultan Mahmud Shah Melaka yang lari setelah kalah perang muncul sebagai sultan pertama Empayar Johor-Riau-Lingga, diikuti anaknya, Sultan Alauddin Riayat Shah II yang beribukan seorang anak Bendahara.

As it is, the empire was the continuation of the Melaka empire after the government centre at the city of Melaka was seized by the Portuguese 1511. Sultan Mahmud Shah of Melaka ran after losing the war to become the first Johor-Riau-Lingga empire ruler, followed by his son, Sultan Alauddin Riayat Shah whose mother is a daughter of the Bendahara.

Keturunan Raja-raja Melaka sebagai pemerintah Empayar Johor-Riau-Lingga tamat dengan kemangkatan Sultan Mahmud Mangkat DiJulang pertengahan abad ke 17 Masihi. Lalu Bendahara diangkat menjadi Sultan baru dengan anak cucunya terus memerintah.

The blood of the kings of Melaka who became the rulers of the Johor-Riau-Lingga empire ends with the demise of Sultan Mahmud Mangkat DiJulang (the one who died while being carried on a pedestal) middle of the 17 Century AD. And so the Bendahara was promoted to become the new Sultan and his offsprings continued to rule.

Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ditandatangani semasa bapa kepada Sultan Ali iaitu Sultan Hussin memerintah. Setelah itu, empayar itu mula nyata berpecah-belah dan negeri-negeri jajahan takluknya mula memerdekakan diri dengan para pemerintah tempatan mengangkat diri sendiri sebagai raja!

The English-Dutch Treaty of 1824 was signed while the father to Sultan Ali which Sultan Hussin ruled. After that, the empire started to visibly split with its tributary states starting to free itself and local administrators raising themselves up as kings!

Sultan Ali tersepit apabila Temenggung Abu Bakar yang memegang Johor mula mengangkat diri sebagai Maharaja Johor. Sementara itu Pahang yang diperintah Bendahara juga mahu diiktiraf sebagai negeri sendiri lalu Bendahara ketika itu Bendahara Wan Ahmad mengangkat diri sebagai Sultan Ahmad.

Sultan Ali was forced to a corner when Temenggung (something like the chief of police or internal affairs minister) Abu Bakar who held Johor declared himself as Maharaja (emperor of) Johor. Meanwhile Pahang which is ruled by Bendahara also wanted to be independent and the Bendahara then which is Bendahara Wan Ahmad raised himself up as Sultan Ahmad.

Adapun baik Temenggung mahupun Bendahara Pahang juga berasal daripada jurai keturunan Bendahara Johor dahulu yang kemudiannya menjadi Sultan. Tetapi Sultan Ali boleh dikira sebagai Sultan terakhir daripada keturunan Bendahara yang memerintah Johor kerana Temenggung dan Bendahara Pahang berasal daripada adik-beradik Sultan terdahulu yang dikira kurang layak untuk memegang pemerintahan tertinggi empayar.

As it is, the Temenggung and Bendahara Pahang also descended from the old Bendahara Johor who then became the Sultan. But Sultan Ali could be said to be the last Sultan from the Bendahara dynasty who ruled Johor as the Temenggung and Bendahara came from siblings of the old Sultan considered to be less qualified to hold the highest command of the empire.

Perkembangan semasa yang banyak disokong penjajah Inggeris menyebabkan kuasa pemerintahan Sultan Ali dihadkan kepada wilayah Kesang yang terletak di utara Muar dan selatan Melaka sebelum baginda mangkat lalu dimakamkan di kawasan masjid ini di Umbai. Maka tinggallah baginda sebagai satu warisan lama dengan cerita apa yang berlaku di zaman itu untuk difikirkan sebagai iktibar generasi sekarang. Sekian!

Shift of current events then which were largely supported by the English colonialists caused Sultan Ali's sovereignity to be limited to the area of Kesang situated north of Muar and south of Melaka before his majesty died and was buried in this mosque area in Umbai. And so he left as a legacy of old with the stories of what happened in his era to be considered and taken as lessons for the current generation. That's all!

2 comments:

Anonymous said...

saye ingin bertanye sedikit kepada penulis.
1) adakah Baginda Ali datang nye drpd keturunan wali 10?

2) adakah kemungkinan bahawa keturunan nya masih wujud skrg?

3) jika benar, adakah caranye untuk selidik dakwaan sesetgh org yg mengatakan bhw mereka adalah keturunan Baginda Ali?(samada sahih atau tidak)

Radzi Sapiee said...

Baginda Ali adalah keturunan Raja-raja Johor dari nasab Bendahara Padang Saujana Tun Habib Abdul Majid yang menaiki takhta selepas Sultan Mahmud mangkat dijulang. Ya keturunannya masih ada malah ramai pula. Bukti yang nyata adalah salasilah keluarga yang boleh disemak balik melalui rekod-rekod yang ada. Adapun Sultan-sultan Johor, Terengganu dan Pahang juga berkait daripada pecahan nenek-moyang yang lain tapi berasal daripada satu keturunan.